Planinarsko društvo

Josif Pančić

1950

 

PLANINARSKO DRUŠTVO „JOSIF PANČIĆ“

organizuje planinarsku akciju:

FRUŠKA GORA – LETENKA

17.10.2020.god. (subota)

Fruška Gora, niska planina u Sremu pruža se na severnom rubu Srema pored Dunava od zapada prema istoku u dužini od oko 78 km sa najvećom širinom oko 15 km. Manji , zapadni deo pripada Hrvatskoj, a znatno veći, istočni, Srbiji. Nacionalni park “Fruška Gora” zauzima površinu od 25.393 ha i prostire se na izolovanom (ostrvskom) brdskom masivu Fruške Gore, sa najvišim vrhom Crveni čot (539 m). Ona je najdominantnija orografska celina na granici Panonske nizije ka planinskoj oblasti Balkanskog poluostrva.
Veoma raznolik geološki sastav stena po genezi i geološkoj starosti, sa bogatom fosilnom faunom, izdvaja masiv Fruške Gore u područje evropskog značaja. Zahvaljujući geološkoj podlozi, ostrvskom karakteru kao i postojanju marinskih uslova (Panonsko more) u njenoj prošlosti, ova pitoma planina nizije poseduje bogat i specifičan živi svet.

Osnovu ekosistema čine šume na 90% od ukupne površine Nacionalnog parka. Zeljastu vegetaciju karakterišu stepske zajednice reliktnog karaktera u čiji sastav ulaze brojne reliktne vrste stepe, zaštićene kao prirodne retkosti, a među njima čak 32 vrste iz familije orhideja. Flora Fruške Gore je veoma bogata i raznovrsna i broji oko 1500 vrsta. Raznolikost flore uslovljena je geografskim položajem i uticajima davnih geoloških doba: tercijera, kseroterma i raznih perioda postglacijacije tako da ovde rastu retke biljke.
Fauna Fruške Gore je bogata sa oko 200 vrsta ptica. Najređe a ujedno i najugroženije među njima su ptice grabljivice: orao krstaš i patuljasti orao. Od retkih i ugroženih vrsta sisara ovde žive divlja mačka, jazavac, kuna belica, puh, puh lešnikar i 16 vrsta slepih miševa.

Fruškogorski manastiri čine jedinstvenu skupinu gusto raspoređenih manastira nastalih u vremenskom razdoblju od XV do XVIII veka. Sačuvanih manastira ima ukupno 18, s tim što postoje još dva koji su vremenom i sticajem istorijskih okolnosti nestali.
Područje Fruške Gore je poznat vinogradarski i voćarski kraj. Za uspešan uzgoj ovih kultura pored navodnjavanja potrebna je vlaga iz vazduha – rosa, što sa severne strane obezbeđuje blizina Dunava, a sa južne strane je stvoreno 15 akumulacija izgradnjom brana na potocima koji se slivaju sa padina planine.

PLAN AKCIJE:

07:00h – Polazak sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta: Beograd – Vrdnik – Letenka.

08:45h – Očekivano vreme dolaska u Letenku.

09:00h – Polazak na pešačke ture:
  –   I grupa   –   Letenka (455 m) – Andrevlje (166 m) – Crveni čot (539 m) – Brankovac (480m) sa visinskom razlikom 372 m i dužinom ture 18 km.
  –   II grupa   –   Letenka – Crveni čot – Brankovac sa visinskom razlikom 83 m i dužinom ture 7 km.
Ako vreme dozvoli moguće je u povratku svratiti u banju Vrdnik na kupanje u bazenima sa termalnom vodom.

19:00h – Povratak istom maršrutom.

21:00h – Očekivano vreme dolaska u Beograd.

CENA:

Cena akcije 800,00 Din. (na bazi 40 i više učesnika, doplata do 200,00 Din. na bazi 20 učesnika) i obuhvata prevoz i organizacione troškove.

HRANA I VODA:

Iz ranca.

OPREMA:

Planinarska oprema, primerena godišnjem dobu. Svaki učesnik je dužan da ponese ličnu kartu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2019. godinu. Preporuka je da svako kod sebe ima baterijsku lampu i prvu pomoć za ličnu upotrebu (flasteri, jod, zavoj, gaza, lekovi, vitamini i dr.)

ROK ZA PRIJAVU: Minimalno 10 dana pre akcije.

VOĐA AKCIJE:

Stevan Jovičić

br.tel.060/0236327

e-mail: stevajov609@gmail.com

NAPOMENA:

Br.tel. Gorske službe spašavanja 063/466466
Vođa akcije zadržava pravo, da u slučaju nepredviđenih okolnosti izmeni plan.
Učesnici akcije dužni su da se pridržavaju odredaba „Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti”.
Svaki učesnik akcije, na akciji učestvuje na sopstvenu odgovornost i dužan je da potpiše Izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.
Formular prijave za akciju i izjave o preuzimanju odgovornosti možete preuzeti OVDE