<!DOCTYPE html> <meta charset="utf-8"> <head> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.pjpancic.org.rs/favicon.ico"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i`</title> <meta name="verify-v1" content="zNOUxACJjzTyT3pfkQzeJVEC+MtkQb1YvuSftkxMXRs="/> <META NAME="keywords" CONTENT="planinarsko drustvo, pd, psd, planinarsko drustvo policajac josif pancic, josif pancic, planinari i policija, policajac josif pancic, planinarstvo, orijentiring, planinarske akcije, boravak u prirodi, sport i priroda, psok milicionar, rekreacija u prirodi, orijentiring takmicenje, policajac beograd"> <META name="Author" content="Dule Babic, dushanovic@gmail.com"> <META NAME="robots" CONTENT="FOLLOW,INDEX"> <meta name="Description" content="planinarsko druatvoatvo `Policajac - Josif Pan i' Bulevar despota Stefana 107, Beograd" /> <meta name="opis" content="planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i`" /> <!--planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i --> <link rel="stylesheet" href="../../css/stil.css"> </head> <body> <table width="850" height="140" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#5664A5" background="../../img/baner_b.jpg"> <tr> <td valign="bottom" bordercolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></td> </tr> </table> <table width="850" height="1000" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#5664A5"> <tr bordercolor="#5664A5"> <td width="140" align="center" valign="top" bordercolor="#5664A5" background="../../img/poz_vb.jpg"><p><img src="../../img/txt_l.png" width="140" height="580" border="0" usemap="#Map"> <map name="Map"> <area shape="circle" coords="72,66,40" href="../../jp.html"> <area shape="rect" coords="23,541,86,555" href="../../kontakt.html"> <area shape="rect" coords="27,463,97,475" href="../../uputstva.html"> <area shape="rect" coords="26,502,106,515" href="../../formulari.html"> <area shape="rect" coords="23,422,93,436" href="../../Galerija/Galerija.html"> <area shape="rect" coords="24,382,119,396" href="../../licna karta.html"> <area shape="rect" coords="24,344,130,355" href="../../orijentiring.html"> <area shape="rect" coords="23,304,131,316" href="../../planinarstvo.html"> <area shape="rect" coords="27,262,128,277" href="../../Gde smo bili/Spisak realizovanih akcija.html"> <area shape="rect" coords="27,233,133,246" href="../Spisak najava.html"> <area shape="rect" coords="25,203,120,216" href="../../plan.html"> <area shape="rect" coords="26,161,92,179" href="../../index.html"> </map> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p class="style10 style21">Planinarsko druatvo</p> <p class="style10 style21">Policajac - Josif Pan i</p> <p class="style10 style21">1950</p></td> <td width="702" align="center" valign="top" bordercolor="#5664A5" background="../../img/pozadina.gif" bgcolor="#FFFFFF"><p class="style10 style38">&nbsp;</p> <p class="style2"><strong>PLANINARSKO DRU`TVO &bdquo;POLICAJAC &ndash; JOSIF PAN I&ldquo;</strong></p> <p class="style2"><strong>organizuje akciju:</strong></p> <p class="style3"><font size=5 color="ForestGreen"><strong>SOMBOR</font></strong></p> <p class="style3"><font color="black" size=5><strong>dana 1. septembra 2018. godine</font></p> <p class="style2"><img src="../213-Sombor(Rada Jocic) 1.09.2018/2.jpg" width=680 align="center"></img></p> <p></p> <p class="style2" align=justify> Sombor je grad koji nema planinu,ali uz njegovo ime stoji epitet najzelenijeg grada ,ato ga uz ostale znamenitosti ini jednim od najlepaih gradova u zemlji.Nalazi se u severozapadnom delu pitome Ba ke ravnice,na povraini od 1.178m sa 15 seoskih naselja. Zapadne strane teritorije grada Sombora zapljuskuju vode Dunava delei je od Hrvatske,na istoku je Tele ka visoravan,na severu se grani i sa Maarskom,a na jugu je otvorena prema unutraanjosti Srbije.</br> U Somboru ima mnogo toga ato bi vredelo obii i videti."U tom Somboru svega na volju..." Mi emo ovog puta obii }upaniju i Galeriju "Milan Konjovi". </p> <p class="style2" align=left><strong><font color="black">Plan akcije</font></strong></p> <p class="style2" align=left>1.9.2018. Subota</p> <p class="style4" align=left> <b>06:00h</b> &ndash; Okupljanje na uglu Drinske i Sarajevske ulice. Mararuta putovanja: Beograd  Vrbas-Sombor. Usputno stajanje po potrebi </p> <p class="style4" align=left> <b>09:30h</b> &ndash; Dolazak u Sombor. </p> <p class="style4" align=left> <b>10:00h</b> &ndash; Po etak peaa enja,koje zapo injemo od mesta `ikara, izletiata u Somboru gde se nalazi najviai vrh Sombora, Lazin breg. Posle uspona na Lazin breg i obilaska nastavljamo do obale Velikog ba kog kanala ili prvog gvozdenog mosta, kako ga u Somboru nazivaju. Peaa enje nastavljamo uz obalu Velikog ba kog kanala do gradskog atranda, gde emo napraviti pauzu za osve~enje. Posle pauze nastavljamo dalje pored obale do izletiata Tromea, gde pravimo kratku pauzu za obilazak i odatle nastavljamo do centra grada. Obilazimo grad, }upaniju i Galeriju "Milan Konjovi".</br> Ovu akciju organizujemo u saradnji sa PD "Dr.Radivoj Simonovi" iz Sombora,koji e peaa iti zajedno s nama.</br> <i>Ukupna du~ina staze je izmeu 11km i 13km, uz neznatne visinske razlike.</i> </p> <p class="style4" align=left> <b>22:00h</b> &ndash; Dolazak u Beograd, na ugao Sarajevske i Drinske. </p> <p class="style4" align=left><strong><font color="red">CENA:</font></strong><br> <font color="red" size=4>1.300,00</font>Din. na bazi 40 u esnika, ili <font color="red" size=4>1600,00</font>Din. na bazi 20 u esnika.</br> Ukupna cena ulaznica za }upaniju i Galeriju" Milan Konjovi" u iznosu od 150.din(deca i penzioneri) i 250.din(.ostali) ne ulaze u cenu akcije. </p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">HRANA I VODA</font></strong></p> <p class="style4" align=justify>Iz ranca. U Somboru ima mnogo lepih restorana u kojima se mo~e ru ati u sopstvenoj re~iji.</p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">OPREMA:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify>Planinarska oprema, primerena godianjem dobu.(Obavezne su planinarske cipele). Svaki u esnik je du~an da ponese li nu kartu, zdravstvenu i planinarsku karticu sa plaenom lanarinom za 2018. godinu. Preporuka je da svako kod sebe ima baterijsku lampu i prvu pomo za li nu upotrebu (flasteri, jod, zavoj, gaza, lekovi, vitamini i dr.)</p> <p></p> <p class="style4" align=left><strong><font color="red">ROK ZA PRIJAVU:</font></strong><br>uz akontaciju od 1.300,00Din., do popune mesta, na sastancima Druatva, utorkom, u 18:00 sati, u ulici Bulevar Despota Stefana br.107, Beograd.</br> U slu aju otkazivanja, nakon prijavljivanja i uplate, potrebno je obezbediti zamenu, u protivnom, novac se ne vraa.</p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">VOA AKCIJE:</font></strong></p> <p class="style3" align=left><strong>Rada Jo i</strong><span><font color="#000000"></font></span></p> <p class="style4" align=left>br.leg.PSS 458(UIAA),br.tel. 060/3117744</p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">NAPOMENA:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify><strong>Br.tel. Gorske slu~be spaaavanja 063/466466 <br> Voa akcije zadr~ava pravo, da u slu aju nepredvienih okolnosti izmeni plan.<br> U esnici akcije du~ni su da se pridr~avaju odredaba &bdquo;Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvoenju planinarskih aktivnosti .<br> Svaki u esnik akcije, na akciji u estvuje na sopstvenu odgovornost i du~an je da potpiae Izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.<br> Formular prijave za akciju i izjave o preuzimanju odgovornosti mo~ete preuzeti <a href="http://www.pjpancic.org.rs/Preuzimanje/Prijava%20za%20akciju-Prihvatanje%20odgovornosti.doc"><font color="blue"><b>OVDE</b></font></a></strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </table> </body> </html>