<!DOCTYPE html> <meta charset="utf-8"> <head> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.pjpancic.org.rs/favicon.ico"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i`</title> <meta name="verify-v1" content="zNOUxACJjzTyT3pfkQzeJVEC+MtkQb1YvuSftkxMXRs="/> <META NAME="keywords" CONTENT="planinarsko drustvo, pd, psd, planinarsko drustvo policajac josif pancic, josif pancic, planinari i policija, policajac josif pancic, planinarstvo, orijentiring, planinarske akcije, boravak u prirodi, sport i priroda, psok milicionar, rekreacija u prirodi, orijentiring takmicenje, policajac beograd"> <META name="Author" content="Dule Babic, dushanovic@gmail.com"> <META NAME="robots" CONTENT="FOLLOW,INDEX"> <meta name="Description" content="planinarsko druatvoatvo `Policajac - Josif Pan i' Bulevar despota Stefana 107, Beograd" /> <meta name="opis" content="planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i`" /> <!--planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i --> <link rel="stylesheet" href="../../css/stil.css"> </head> <body> <table width="850" height="140" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#5664A5" background="../../img/baner_b.jpg"> <tr> <td valign="bottom" bordercolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></td> </tr> </table> <table width="850" height="1000" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#5664A5"> <tr bordercolor="#5664A5"> <td width="140" align="center" valign="top" bordercolor="#5664A5" background="../../img/poz_vb.jpg"><p><img src="../../img/txt_l.png" width="140" height="580" border="0" usemap="#Map"> <map name="Map"> <area shape="circle" coords="72,66,40" href="../../jp.html"> <area shape="rect" coords="23,541,86,555" href="../../kontakt.html"> <area shape="rect" coords="27,463,97,475" href="../../uputstva.html"> <area shape="rect" coords="26,502,106,515" href="../../formulari.html"> <area shape="rect" coords="23,422,93,436" href="../../Galerija/Galerija.html"> <area shape="rect" coords="24,382,119,396" href="../../licna karta.html"> <area shape="rect" coords="24,344,130,355" href="../../orijentiring.html"> <area shape="rect" coords="23,304,131,316" href="../../planinarstvo.html"> <area shape="rect" coords="27,262,128,277" href="../../Gde smo bili/Spisak realizovanih akcija.html"> <area shape="rect" coords="27,233,133,246" href="../Spisak najava.html"> <area shape="rect" coords="25,203,120,216" href="../../plan.html"> <area shape="rect" coords="26,161,92,179" href="../../index.html"> </map> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p class="style10 style21">Planinarsko druatvo</p> <p class="style10 style21">Policajac - Josif Pan i</p> <p class="style10 style21">1950</p></td> <td width="702" align="center" valign="top" bordercolor="#5664A5" background="../../img/pozadina.gif" bgcolor="#FFFFFF"><p class="style10 style38">&nbsp;</p> <p class="style2"><strong>PLANINARSKO DRU`TVO &bdquo;POLICAJAC &ndash; JOSIF PAN I&ldquo;</strong></p> <p class="style2"><strong>organizuje u eae na tradicionalnoj planinarskoj akciji:</strong></p> <p class="style3"><font size=5 color="ForestGreen"><strong>IN HONOR OF MY DONOR</font></strong></p> <p class="style3"><font color="#007FFF" size=5><strong>Tupi~nica 1160 mnv)</font></strong></p> <p class="style3"><font color="black" size=5><strong>dana 22. septembra 2018. godine(subota)</font></p> <p class="style2"><img src="../210-In honor of my donor(Vesna Draskovic) 22.09.2018/1.jpg" width=680 height=457 align="center"></img></p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong> Na ovu akciju, koju bi joa rado nazvali  U SLAVU }IVOTA! idemo da diaemo pluima punim radosti i zadovoljstva! Idemo na slavu ~ivotu! Diviemo se njegovoj snazi i moi koja nas op injava i pleni od kad se rodimo, dok zemnjom hodimo!</br> Na Tupi~nici sve nas okuplja udesna devojka <b>Sandra }ivkovi</b>, kojoj su neverovatna energija i volja za ~ivotom na krilima milosra dobrih ljudi darovali plua koja ~ivot zna e. U ast svog nepoznatog donora, ilo nas poziva, jer sada ima nova krila da se, ve tradicionalno okupimo na padinama Tupi~nice i zajedno sa njom radujemo Njegovom Veli anstvu }ivotu, u svakom njegovom trenu. Ona, iako mlada, dobro zna zaato je ~ivot tako dragocen. </br> U crkvi Sv. Ilije u Vu ju, kod Knja~evca, zapaliemo svee u pomen nepoznatom oveku ijim e pluima Sandra udisati miomirise livadskog smilja Tupi~nice, dok budemo sa njom peaa ili i u~ivali od Bu ja, aumskim putevima, livadama i stenovitim grebenom Tupi~nice, na kru~noj stazi dugoj 12km.</br> Po zavraetku peaa enja zajedno emo ru ati planinarski pasulj i slaviti ~ivot, svesni njegove lepote i prolaznosti,sa ~eljom da podstaknemo sebe i druge na zahvalnost ljudima dobre volje i da i sami postanemo joa bolji i humaniji ljudi. </p> <p class="style2" align=left><strong><font color="black">Plan akcije</font></strong></p> <p class="style4" align=left> <b>05:30h</b> &ndash; Polazak sa ugla Drinske i Sarajevske ulice, u Beogradu (parki kod  Mostarske petlje ). </p> <p class="style4" align=left> <b>09:00h</b> &ndash; Prijava i u eae u akciji po programu organizatora, kod Doma kulture u Bu ju. </p> <p class="style4" align=left> <b>09:45h</b> &ndash; Polazak na akciju iz mesta Bu je (531mnv). </p> <p class="style4" align=left> <b>16:00h - 17:00h</b> &ndash; Zavraetak peaa enja na kru~noj stazi, dugoj 12km, uz visinsku razliku od 630mnv, koja vodi preko aumskih puteva i livada, stenovitim grebenom do vrha Tupi~nice (1160mnv) i nazad u Bu je. </p> <p class="style4" align=left> <b>17:00h - 18:30h</b> &ndash; Ru ak, (planinarski pasulj) podela zahvalnica, dru~enje. Povratak za Beograd, obrnutom mararutom. </p> <p class="style4" align=left> <b>22:00h - 22:30h</b> &ndash; Dolazak u Beograd, na po etnu ta ku. </p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">CENA:</font></strong><br> <font color="red" size=4>1.500,00</font> Din. na bazi 40 u esnika, ili 1.800,00 Din. na bazi 20 u esnika. </p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">HRANA I VODA</font></strong></p> <p class="style4" align=justify>iz ranca, osim ru ka (planinarski pasulj) koji po zavraetku akcije za sve u esnike akcije besplatno priredjuje organizator akcije.</p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">OPREMA:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify>Planinarska oprema, primerena godianjem dobu.(Obavezne su planinarske cipele). Svaki u esnik je du~an da ponese li nu kartu, zdravstvenu i planinarsku karticu sa plaenom lanarinom za 2018. godinu. Preporuka je da svako kod sebe ima baterijsku lampu i prvu pomo za li nu upotrebu (flasteri, jod, zavoj, gaza, lekovi, vitamini i dr.)</p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">ROK ZA PRIJAVU:</font></strong><br>uz akontaciju u iznosu <font color="red" size=4>1.500,00</font>Din. do popune mesta, na sastancima Druatva, utorkom, u 18:00 sati, u ulici Bulevar Despota Stefana br.107, Beograd.</br> U slu aju otkazivanja, nakon prijavljivanja i uplate, potrebno je obezbediti zamenu, u protivnom, novac se ne vraa.</p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">VOA AKCIJE:</font></strong></p> <p class="style3" align=left><strong>Vesna Draakovi</strong><span><font color="#000000"></font></span></p> <p class="style4" align=left>br.tel. 065/8321028</p> <p class="style4" align=left>e-mail: <a href="mailto:vesnacipelica@gmail.com "><span><font color="#0000FF"><strong>vesnacipelica@gmail.com </strong></font></span></a></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">POMONIK VOE AKCIJE:</font></strong></p> <p class="style3" align=left><strong>Maria Popovi</strong><span><font color="#000000"></font></span></p> <p class="style4" align=left>br.tel. 069/2588518</p> <p class="style4" align=left>e-mail: <a href="mailto:mariapopovic@gmail.com "><span><font color="#0000FF"><strong>mariapopovic@gmail.com </strong></font></span></a></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">NAPOMENA:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify><strong>Br.tel. Gorske slu~be spaaavanja 063/466466 <br> Voa akcije zadr~ava pravo, da u slu aju nepredvienih okolnosti izmeni plan.<br> U esnici akcije du~ni su da se pridr~avaju odredaba &bdquo;Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvoenju planinarskih aktivnosti .<br> Svaki u esnik akcije, na akciji u estvuje na sopstvenu odgovornost i du~an je da potpiae Izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.<br> Formular prijave za akciju i izjave o preuzimanju odgovornosti mo~ete preuzeti <a href="http://www.pjpancic.org.rs/Preuzimanje/Prijava%20za%20akciju-Prihvatanje%20odgovornosti.doc"><font color="blue"><b>OVDE</b></font></a></strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </table> </body> </html>