<!DOCTYPE html> <meta charset="utf-8"> <head> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.pjpancic.org.rs/favicon.ico"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i`</title> <meta name="verify-v1" content="zNOUxACJjzTyT3pfkQzeJVEC+MtkQb1YvuSftkxMXRs="/> <META NAME="keywords" CONTENT="planinarsko drustvo, pd, psd, planinarsko drustvo policajac josif pancic, josif pancic, planinari i policija, policajac josif pancic, planinarstvo, orijentiring, planinarske akcije, boravak u prirodi, sport i priroda, psok milicionar, rekreacija u prirodi, orijentiring takmicenje, policajac beograd"> <META name="Author" content="Dule Babic, dushanovic@gmail.com"> <META NAME="robots" CONTENT="FOLLOW,INDEX"> <meta name="Description" content="planinarsko druatvoatvo `Policajac - Josif Pan i' Bulevar despota Stefana 107, Beograd" /> <meta name="opis" content="planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i`" /> <!--planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i --> <link rel="stylesheet" href="../../css/stil.css"> </head> <body> <table width="850" height="140" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#5664A5" background="../../img/baner_b.jpg"> <tr> <td valign="bottom" bordercolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></td> </tr> </table> <table width="850" height="1000" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#5664A5"> <tr bordercolor="#5664A5"> <td width="140" align="center" valign="top" bordercolor="#5664A5" background="../../img/poz_vb.jpg"><p><img src="../../img/txt_l.png" width="140" height="580" border="0" usemap="#Map"> <map name="Map"> <area shape="circle" coords="72,66,40" href="../../jp.html"> <area shape="rect" coords="23,541,86,555" href="../../kontakt.html"> <area shape="rect" coords="27,463,97,475" href="../../uputstva.html"> <area shape="rect" coords="26,502,106,515" href="../../formulari.html"> <area shape="rect" coords="23,422,93,436" href="../../Galerija/Galerija.html"> <area shape="rect" coords="24,382,119,396" href="../../licna karta.html"> <area shape="rect" coords="24,344,130,355" href="../../orijentiring.html"> <area shape="rect" coords="23,304,131,316" href="../../planinarstvo.html"> <area shape="rect" coords="27,262,128,277" href="../../Gde smo bili/Spisak realizovanih akcija.html"> <area shape="rect" coords="27,233,133,246" href="../Spisak najava.html"> <area shape="rect" coords="25,203,120,216" href="../../plan.html"> <area shape="rect" coords="26,161,92,179" href="../../index.html"> </map> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p class="style10 style21">Planinarsko druatvo</p> <p class="style10 style21">Policajac - Josif Pan i</p> <p class="style10 style21">1950</p></td> <td width="702" align="center" valign="top" bordercolor="#5664A5" background="../../img/pozadina.gif" bgcolor="#FFFFFF"><p class="style10 style38">&nbsp;</p> <p class="style2"><strong>PLANINARSKO DRU`TVO &bdquo;POLICAJAC &ndash; JOSIF PAN I&ldquo;</strong></p> <p class="style2"><strong>ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU</strong><br> <font size=4 color="DarkOrchid4">od 14. do 16. septembra 2018. godine (petak-nedelja)</font></strong></p> <p class="style3"><strong><font color="blue" size=5>USPON NA KOMOVE </font><br><font size=4></font></p> <p class="style2"><img src="../209-Komovi(Predrag Golubovic) 14.-16.9.2018/1.jpg" width=420 align="center"></img></p> <p class="style2" align=left><strong><font size=5 color="red">PLAN AKCIJE:</font></strong></p> <p class="style2" align=left><strong><u><font size=5>14.09.2018. godine (PETAK)</font></u></strong></p> <p class="style4" align=left> <b>05.30 h</b> &ndash; polazak sa ugla Sarajevske i Drinske. Mararuta putovanja: Beograd - Kragujevac  Novi Pazar  Ribarie  Ro~aje  Berane  Treanjevik  `tavna. Usputne pauze po potrebi. </p> <p class="style2"><img src="../209-Komovi(Predrag Golubovic) 14.-16.9.2018/2.jpg" width=420 align="center"></img></p> <p class="style4" align=left> <b>13.00 h</b> &ndash; Sti~emo na `tavnu, prepakujemo se i zapo injemo sa dnevnim rancima uspon na Vasojevi ki Kom (2461mnv). Uspon traje oko 2,5h, a silazak neato krae, sa `tavne se spuatamo u jarugu i penjemo do katuna Ljuban gde emo noiti. Staza od `tavne do vrha je duga oko 5,5Km povratak isto toliko, plus joa oko 2Km do Ljubana, Imamo oko 800m uspona i isto toliko spusta. </p> <p class="style2"><img src="../209-Komovi(Predrag Golubovic) 14.-16.9.2018/3.jpg" width=420 align="center"></img></p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><u><font size=5>15.09.2018. godine (SUBOTA)</font></u></strong></p> <p class="style4" align=left> <b>05.30 h</b> &ndash; Ustajanje, doru ak priprema za peaa enje. </p> <p class="style4" align=left> <b>07.00 h</b> &ndash;Polazak na Ku ki Kom (2487mnv), preko Meukomlja. Ovaj uspon je zahtevan, obavezna je zaatitna kaciga, atapovi i kamaane. </p> <p class="style4" align=left> <b>12.00 h</b> &ndash; Laganim tempom sti~emo na vrh. Nakon pauze na vrhu, spuatamo se preko stena i mo~da nadu~eg sipara u ovom delu Evrope, obuka kretanja niz sipar je na licu mesta, do prevoja izmeu Rogama i Ku kog koma. Paanjacima punim borovnica obilazimo oko masiva Ku kog i Lijevorije kog Koma i dolazimo do naaeg prebivaliata. </p> <p class="style4" align=left> <b>17.00 h</b> &ndash; Sti~emo u katun Ljuban, odmor, ve era, dru~enje. </p> <p class="style2" align=left><strong><u><font size=5>26.08.2018. godine (NEDELJA)</font></u></strong></p> <p class="style4" align=left> <b>06.00 h</b> &ndash; Ustajanje, doru ak, priprema za peaa enje. </p> <p class="style2"><img src="../209-Komovi(Predrag Golubovic) 14.-16.9.2018/4.jpg" width=420 align="center"></img></p> <p class="style4" align=left> <b>07.30 h</b> &ndash; Polazak na peaa enje, od katuna do vrha Lijevorije kog Koma (2469mnv) uspon e trajati oko 3h. </p> <p class="style4" align=left> <b>11.00 h</b> &ndash; Posle odmora i pauze na vrhu, vraamo se istom stazom. </p> <p class="style4" align=left> <b>14.00 h</b> &ndash; O ekivano vreme povratka u katun, odmor, pakovanje stvari. </p> <p class="style4" align=left> <b>15.00 h</b> &ndash; Sti~emo u Ro~aje gde emo se okrepiti u restoranu "Roatilj KERO" joa jedan susret sa planinarima iz <i>PSK HAJLA</i> i nastavak putovanja, mararuta povratka je: Ro~aje  Ribarie - Novi Pazar  Kraljevo  Kragujevac  Beograd. Pauze po potrebi. </p> <p class="style4" align=left> <b>23.00 h</b> &ndash; O ekivano vreme povratka u Beograd. </p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="#1d4c03">CENA: </font></strong></p> <p class="style4" align=left> Cena prevoza, smeataja i ishrane voza a je <font color="red" size=4>3.500,00</font>Din na bazi 18 u esnika na akciji. Dva noenja na Ljubanu su <font color="red" size=4>20&#8364</font>. </p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="#1d4c03">OPREMA:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify> Uz standardnu planinarsku opremu za letnju visokogorsku akciju, svaki planinar je du~an da ponese aator, vreu, podmeta , kacigu, eonu lampu, li nu kartu ili pasoa, zdravstvenu knji~icu i novu planinarsku knji~icu sa plaenom lanarinom za 2018. godinu. </p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="#1d4c03">HRANA-VODA:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify> Iz ranca. Postoji mogunost da se sa domainima dogovorimo oko ishrane na kraju peaa kog dana.</p> <p class="style2" align=left><strong><font color="#1d4c03">ROK ZA PRIJAVU:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify> Utorkom od 18h u prostorijama PK "POLICAJAC - JOSIF PAN I" na sastancima druatva, telefonom ili e-mail-om uz obaveznu akontaciju u iznosu <font color="red" size=4>3.000,00</font>Din. Uz prijavu dostaviti ime i prezime, broj nove planinarske knji~ice, godinu rodjenja ili JMBG i iz kojeg kluba dolazite. </p> <p class="style2" align=left><strong><font color="#1d4c03">VOA AKCIJE:</font></strong></p> <p class="style3" align=left><strong>Predrag Golubovi</strong><span><font color="#000000"></font></span></p> <p class="style4" align=left>064/11 36 089 </p> <p class="style4" align=left>e-mail: <a href="mailto:golub1@gmail.com "><span><font color="#0000FF"><strong>golub1@gmail.com </strong></font></span></a></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">NAPOMENA:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify><strong>Voa akcije zadr~ava pravo, da u slu aju nepredvienih okolnosti izmeni plan.<br> U esnici akcije du~ni su da se pridr~avaju odredaba &bdquo;Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvoenju planinarskih aktivnosti .<br> Svaki u esnik akcije, na akciji u estvuje na sopstvenu odgovornost i du~an je da potpiae Izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.<br> Formular prijave za akciju i izjave o preuzimanju odgovornosti mo~ete preuzeti <a href="http://www.pjpancic.org.rs/Preuzimanje/Prijava%20za%20akciju-Prihvatanje%20odgovornosti.doc"><font color="blue"><b>OVDE</b></font></a></strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </table> </body> </html>