<!DOCTYPE html> <meta charset="utf-8"> <head> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.pjpancic.org.rs/favicon.ico"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i`</title> <meta name="verify-v1" content="zNOUxACJjzTyT3pfkQzeJVEC+MtkQb1YvuSftkxMXRs="/> <META NAME="keywords" CONTENT="planinarsko drustvo, pd, psd, planinarsko drustvo policajac josif pancic, josif pancic, planinari i policija, policajac josif pancic, planinarstvo, orijentiring, planinarske akcije, boravak u prirodi, sport i priroda, psok milicionar, rekreacija u prirodi, orijentiring takmicenje, policajac beograd"> <META name="Author" content="Dule Babic, dushanovic@gmail.com"> <META NAME="robots" CONTENT="FOLLOW,INDEX"> <meta name="Description" content="planinarsko druatvoatvo `Policajac - Josif Pan i' Bulevar despota Stefana 107, Beograd" /> <meta name="opis" content="planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i`" /> <!--planinarsko druatvo `Policajac - Josif Pan i --> <link rel="stylesheet" href="../../css/stil.css"> </head> <body> <table width="850" height="140" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#5664A5" background="../../img/baner_b.jpg"> <tr> <td valign="bottom" bordercolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></td> </tr> </table> <table width="850" height="1000" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#5664A5"> <tr bordercolor="#5664A5"> <td width="140" align="center" valign="top" bordercolor="#5664A5" background="../../img/poz_vb.jpg"><p><img src="../../img/txt_l.png" width="140" height="580" border="0" usemap="#Map"> <map name="Map"> <area shape="circle" coords="72,66,40" href="../../jp.html"> <area shape="rect" coords="23,541,86,555" href="../../kontakt.html"> <area shape="rect" coords="27,463,97,475" href="../../uputstva.html"> <area shape="rect" coords="26,502,106,515" href="../../formulari.html"> <area shape="rect" coords="23,422,93,436" href="../../Galerija/Galerija.html"> <area shape="rect" coords="24,382,119,396" href="../../licna karta.html"> <area shape="rect" coords="24,344,130,355" href="../../orijentiring.html"> <area shape="rect" coords="23,304,131,316" href="../../planinarstvo.html"> <area shape="rect" coords="27,262,128,277" href="../../Gde smo bili/Spisak realizovanih akcija.html"> <area shape="rect" coords="27,233,133,246" href="../Spisak najava.html"> <area shape="rect" coords="25,203,120,216" href="../../plan.html"> <area shape="rect" coords="26,161,92,179" href="../../index.html"> </map> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p class="style10 style21">Planinarsko druatvo</p> <p class="style10 style21">Policajac - Josif Pan i</p> <p class="style10 style21">1950</p></td> <td width="702" align="center" valign="top" bordercolor="#5664A5" background="../../img/pozadina.gif" bgcolor="#FFFFFF"><p class="style10 style38">&nbsp;</p> <p class="style2"><strong>PLANINARSKO DRU`TVO &bdquo;POLICAJAC &ndash; JOSIF PAN I&ldquo;</strong></p> <p class="style2"><strong>ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU</strong><br> <font size=4 color="DarkOrchid4">od 23. do 26. avgusta 2018. godine ( etvrtak-nedelja)</font></strong></p> <p class="style3"><strong><font color="blue" size=5>MAJA JEZERCE (2694mnv)</font><br><font size=4></font></p> <p class="style2"><img src="../207-Maja Jezerce(Predrag Golubovic) 23.-26.8.2018/1.jpg" width=420 align="center"></img></p> <p class="style2" align=justify><strong><font color="blue"> Vrh Maja Jezerce (sinonim, vrh i maja imaju isto zna enje) je najviai vrh masiva Prokletije. Imamo privilegiju da nam je dostupan, da mo~emo u~ivati u njegovom okru~enju, popeti se nadam se po lepom vremenu i dobrom druatvu. Planirana akcija je prilagoena svim u esnicima koji su spremni da kampuju dva dana i da se popnu na jedan od najatraktivnijih vrhova u okru~enju.</br> <center>DOBRO DO`LI!</center> </font></strong></p> <p class="style2" align=left><strong><font size=5 color="red">PLAN AKCIJE:</font></strong></p> <p class="style2" align=left><strong><u><font size=5>23.08.2018. godine ( ETVRTAK)</font></u></strong></p> <p class="style4" align=left> <b>07.00 h</b> &ndash; Polazak sa ugla Sarajevske i Drinske. Mararuta putovanja: Beograd - Kragujevac  Novi Pazar  Ribarie  Ro~aje  Berane  Gusinje  Vusanje. Usputne pauze po potrebi. </p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><u><font size=5>24.08.2018. godine (PETAK)</font></u></strong></p> <p class="style4" align=left> <b>07.00 h</b> &ndash; Zadr~avamo se u Plavu da reaimo administrativne obaveze u vezi prelaska dr~avne granice van grani nog prelaza. </p> <p class="style4" align=left> <b>08.30 h</b> &ndash; Dolazimo do sela Vusanje. Smeatamo voza a u domainstvu Dedushaj, tovarimo opremu na konje, poato idemo sa laganom opremom, obii emo ponor Grlje i Savino oko, zatim nastavljamo kroz dolinu Ropojane. Opremu za kampovanje, hranu i tehni ku opremu emo prebaciti konjima do mesta za kampovanje. </p> <p class="style4" align=left> <b>11.00 h</b> &ndash; Sti~emo do karaule JNA na Zastanu, tu emo nato iti vodu vodu. </p> <p class="style4" align=left> <b>12.00 h</b> &ndash; Dolazimo do granice izmeu Crne Gore i Albanije. Nastavljamo put do Velikog jezera gde emo kampovati. </p> <p class="style4" align=left> <b>13.30 h</b> &ndash; Postavljamo kamp, odmaramo se, dru~imo... Uz put emo koliko ko bude mogao sakupiti drva za vatricu u kampu, poato u okolini jezera nema aume. Postoji mogunost da ukoliko bude raspolo~enja u popodnevnim asovima popnemo neki od obli~njih vrhova. </p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><u><font size=5>25.08.2018. godine (SUBOTA)</font></u></strong></p> <p class="style4" align=left> <b>06.30 h</b> &ndash; Buenje, doru ak, opremanje, nosimo samo neophodnu opremu: atapove, kamaane, planinarsku kacigu, vodu, energetsku hranu, okoladice, zrnevlje, mo~da sendvi . </p> <p class="style4" align=left> <b>07.15 h</b> &ndash; Kreemo na uspon prema prevoju. Na ovoj stazi ima ogromnog kamenja, sipara, vododerina. Sne~nik e se delimi no otopiti ali moramo da ra unamo da e prelazak preko njega biti dosta te~ak i nezgodan, zahteva maksimalnu opreznost i oduzima dosta snage. </p> <p class="style4" align=left> <b>09.30 h</b> &ndash; Sti~emo na prevoj (2354 mnv) ispod Maja Jezerceta. Do vrha nas deli neato viae od 300 m uspona po veoma teakom i strmom terenu. Za ovaj deo uspona trebae nam najviae dva sata. </p> <p class="style4" align=left> <b>11.00 h</b> &ndash; Izlazimo na vrh Maja Jezerce (2694 mnv). Tu emo napraviti pauzu u du~ini od 30 do 60 min. u zavisnosti od meteo uslova i prolaznog vremena. </p> <p class="style4" align=left> <b>12.00 h</b> &ndash; Po injemo spuatanje istom stazom. </p> <p class="style4" align=left> <b>13.00 h</b> &ndash; Dolazimo do prevoja, nastavljamo put prema Velikom jezeru i naaem kampu. </p> <p class="style4" align=left> <b>16.15 h</b> &ndash; Sti~emo u kamp, odmaramo se, dru~imo... </p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><u><font size=5>26.08.2018. godine (NEDELJA)</font></u></strong></p> <p class="style4" align=left> <b>07.15 h</b> &ndash; Ustajanje, doru ak, raspremanje kampa. Pakovanje opreme i priprema za povratak. Ukoliko grupa odlu i unapred emo obezbediti da konjima prebacimo opremu do Vusanja. U suprotnom opremu emo nositi na leima. </p> <p class="style4" align=left> <b>09.00 h</b> &ndash; Povratak prema Zastanu i Ropojanima. </p> <p class="style4" align=left> <b>11.30 h</b> &ndash; Sti~emo do naaeg vozila. </p> <p class="style4" align=left> <b>12.00 h</b> &ndash; Polazimo prema Gusinju, preko Berana do Ro~aja gde emo napraviti pauzu, ve erati i nastaviti putovanje. </p> <p class="style4" align=left> <b>14.00 h</b> &ndash; Sti~emo u Ro~aje gde emo se okrepiti u restoranu "Roatilj KERO" joa jedan susret sa planinarima iz <i>PSK HAJLA</i> i nastavak putovanja, mararuta povratka je: Ro~aje  Ribarie - Novi Pazar  Kraljevo  Kragujevac  Beograd. Pauze po potrebi. </p> <p class="style4" align=left> <b>23.35 h</b> &ndash; O ekivano vreme povratka u Beograd. </p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="#1d4c03">CENA: </font></strong></p> <p class="style4" align=left> Cena prevoza, smeataja i ishrane voza a, manipulativni troakovi obezbeenja dozvola za prelazak granice i kretanje u pograni nom pojasu je <font color="red" size=4>4.800,00</font> Din. na bazi <font color="red" size=4>18</font> u esnika na akciji. Cena prenosa opreme u jednom pravcu je <font color="red" size=4>10&#8364</font> po u esniku mada u zavsnosti od broja u esnika mo~e biti ni~a... Taksa za ulazak u pograni no podru je i prelazak dr~avne granice van grani nog prelaza je uklju ena u cenu. </p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="#1d4c03">OPREMA:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify> Uz standardnu planinarsku opremu za letnju visokogorsku akciju, svaki planinar je du~an da ponese aator, vreu, podmeta , kacigu, eonu lampu, li nu kartu ili pasoa, zdravstvenu knji~icu i novu planinarsku knji~icu sa plaenom lanarinom za 2018. godinu. </p> <p></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="#1d4c03">HRANA-VODA:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify> Vode ima na Zastanu, ali za svaki slu aj treba poneti dovoljno vode za uspon! Hrana je naravno iz ranca.</p> <p class="style2" align=left><strong><font color="#1d4c03">ROK ZA PRIJAVU:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify> Utorkom od 18h u prostorijama PK "POLICAJAC - JOSIF PAN I" na sastancima druatva, telefonom ili e-mail-om. Uz prijavu dostaviti ime i prezime, broj planinarske knji~ice, godinu rodjenja ili JMBG i iz kojeg kluba dolazite. </p> <p class="style2" align=left><strong><font color="#1d4c03">VOA AKCIJE:</font></strong></p> <p class="style3" align=left><strong>Predrag Golubovi</strong><span><font color="#000000"></font></span></p> <p class="style4" align=left>064/11 36 089 </p> <p class="style4" align=left>e-mail: <a href="mailto:golub1@gmail.com "><span><font color="#0000FF"><strong>golub1@gmail.com </strong></font></span></a></p> <p class="style2" align=left><strong><font color="red">NAPOMENA:</font></strong></p> <p class="style4" align=justify><strong>Voa akcije zadr~ava pravo, da u slu aju nepredvienih okolnosti izmeni plan.<br> U esnici akcije du~ni su da se pridr~avaju odredaba &bdquo;Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvoenju planinarskih aktivnosti .<br> Svaki u esnik akcije, na akciji u estvuje na sopstvenu odgovornost i du~an je da potpiae Izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.<br> Formular prijave za akciju i izjave o preuzimanju odgovornosti mo~ete preuzeti <a href="http://www.pjpancic.org.rs/Preuzimanje/Prijava%20za%20akciju-Prihvatanje%20odgovornosti.doc"><font color="blue"><b>OVDE</b></font></a></strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </table> </body> </html>